Imishinga myinshi, yaba imini cyangwa iciriritse ikibazo gikomeye ihura nacyo ni igihombo, akenshi giterwa n’ubumenyi budahagije nyirumushinga yarafite mbere yo gutangira umushinga. SEMEX LTD yaje ari igisubizo, kuko itanga amahugurwa mbere yo gutangira umushinga.

               1.Amahugurwa ku bworozi bw’inkoko

Ubworozi bw’inkoko iyo bukoranywe ubunyamwuga butanga inyungu itangaje, ariko abenshi bagira igihombo cyiturutse ku bemenyi buke. Muri SEMEX LTD iyo uguze inkoko mbere yo kuzijyana iyo ubishaka, turagusura, impuguke mu bworozi bw’inkoko zikakugira inama zitandukanye:

  • Uko wakubaka ikiraro gikwiriye,
  • Uko wazigaburira, ndetse n’uko wakikorera ibyo kurya by’inkoko uhereye ku biboneka aho utuye
  • Isuku ikenewe aho wororera,
  • Uko zivurwa mu gihe zirwaye, ndetse n’inkingo zikenewe.

Icyitonderwa: Iyo umaze gutwara inkoko waguze, turakomeza tukagukurikirana, tukakungura inama. Byose bikorwa ku buntu, maze impuuke zikagusura iwawe ubishyuriye ticket nta kindi kiguzi utanze.

                  2. Amahugurwa ku buhinzi bw’ibihumyo

Ubuhinzi bw’ibihumyo byumwihariko ibihingwa mu butaka ntibugoye.  Umusaruro wabyo ukaba ukubye nibura incuro 20 z’agaciro k’umugina. Iyo uguze umugina tuguhugurira ku buntu, uko uzawutera, uko usarura kand tuguhuza n’abakugurira umusaruro.

                   3.Amahugurwa ku gukora imigina

Burya umwuga  utunga nyirawo, muri SEMEX LTD dutanga amahugurwa yo gukora imigina. Ushaka ayo mahugurwa yishyura amafranga 150,000rwf akamara iminsi 3. Uhugurwa yishakira aho kuba, ndetse n’ibimutunga muri iyo minsi azamara yiga kuko ntiducumbira abanyeshuri.