INDANGAGACIRO

  • Kubaha abatugana, no gukorana mu kuri.

  • Kubera inyangamugayo n’indahemuka abahisemo gukorana natwe.

  • Kwimakaza umuco wo guhanga udushya, n’ubudasa.