INTEGO

Kuba indongozi mu Gutanga serivise zijyanye n’ubworozi bw’inkoko ndetse

n’ubuhinzi bw’ibihumyo twimakaza ubufatanye bubyara inyungu n’abatugana.