UMUGAMBI 

Kubaka ubufatanye buhoraho, hagati yacu n’abakiliya bacu tubaha ubufasha bwa

gihanga (Technical assistance) kugeza umushinga wabo ubagejeje ku nyungu yifuzwa.